Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce

INFORMACE PRO  ZÁJEMCE  O NAŠE  SLUŽBY

 Pro možnost konzultace v naší poradně nepotřebujete žádná doporučení ani osobní doklady, není rozhodující místo vašeho bydliště. Prioritní cílovou skupinou jsou občané Kraje Vysočina.

 

 

  •  Zahájení spolupráce s naší poradnou

Uzavření smlouvy o spolupráci - klient při první návštěvě uzavírá s poradnou smlouvu o spolupráci obvykle ústní formou. Písemnou formou se smlouva uzavírá pouze na výslovnou žádost klienta nebo poskytovatele.

Zároveň s tím je založen záznamový arch - spis, na kterém svým podpisem stvrzujete souhlas s respektováním pravidel, která zde právě čtete a souhlas s vedením tohoto spisu.  

  • Průběh spolupráce

Délka konzultací - standardní délka konzultace s jednotlivcem je max. 60 minut, u párové a rodinné konzultace obvykle 90 minut.

Individuální plán - společně s vaším terapeutem sestavíte individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s terapeutem Individuální plán průběžně vyhodnocujete a případně změníte.

Přístup k údajům - mají pouze odborní pracovníci poradny, dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod r. číslem 00003469. Shromažďování a zpracování osobních údajů se v organizaci řídí vnitřní směrnicí SEP 10/2022 a zaměstnanci informují klienty o způsobu, účelu a zpracování nezbytných údajů.

Informace třetí straně - terapeut není oprávněn sdělovat informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Vyžaduje-li to situace, je terapeut povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s navázáním spolupráce s dalšími se organizacemi, s poskytnutím zpráv těmto institucím a sdělováním informací týkajících klienta. Výjimku tvoří případy, kdy povinnost sdělovat určité údaje vyplývá ze zákona.

Přizvání dalších osob - další osoby (rodinní příslušníci, další odborník, stážista, supervizor apod.) mohou být ke konzultacím přizvány jen po dohodě mezi Vámi a terapeutem a pouze s Vaším souhlasem.

Nahlížení do dokumentace - máte právo nahlédnout do spisu na základě písemné žádosti, bližší informace o postupu jsou vyvěšeny v čekárně „Pravidla k nahlížení do spisu“.

 

  • Naše očekávání od Vás: 

Aktivní spolupráce s terapeutem na dosahování vašeho cíle

Omluvit se v momentě, kdy zjistíte, že Vám okolnosti nedovolují dostavit se na sjednanou konzultaci.

 

  • Ukončení spolupráce

Spolupráci s naší poradnou můžete ukončit jednou z níže uvedených možností:

Dohoda mezi Vámi a poradnou

Vypovězení ze strany klienta (i bez udání důvodu)

Vypovězení ze strany poradny (k nahlédnutí SO 15 Ukončení služby)

 

  • Připomínky, stížnosti

V případě, že nejste spokojeni s poskytováním naší služby nebo budete přesvědčen/a, že byla nějakým způsobem porušena Vaše práva, můžete vznést stížnost ústní či písemnou formou. Metodika pro podávání a vyřizování stížností je k dispozici všem klientům v čekárně Psychocentra. Je zde umístěna i schránka pro podávání nejen stížností, ale i námětů a připomínek

Máte–li pochybnosti o odborném postupu pracovníka, můžete se také obrátit na adresy uvedené v Kontaktech.

  • Dotazníky 

Naší snahou je, abyste se v rozhovorech s terapeutem cítili v klidu a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který je k dispozici v čekárně. Po vyplnění jej vhoďte do schránky v čekárně. Jeho vyplněním nám pomůžete získat – pro nás tak důležitou – zpětnou vazbu o naší práci.

Za bezpečnost dětí po dobu pobytu v Psychocentru jsou zodpovědní rodiče, případně doprovod dětí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, rádi Vám je zodpovíme.
Mgr. Freiwaldová Marie, ředitelka organizace

Důležité kontakty:

Adresa organizace:

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, www. psychocentrum.cz, poradna.ji@psychocentrum.cz, tel. č. 731 873 408, 567 308 855

Ředitelka organizace:

Mgr. Freiwaldová Marie, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, www. psychocentrum.cz, freiwaldova@psychocentrum.cz, tel. č. 606 796 315

Krajský úřad:

Krajský úřad Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 586 28 Jihlava, www.kr-vysocina.cz, tel. č. 564 602 819

AMRP:

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s., www. amrp.cz

Veřejný ochránce práv:

Údolní 39, Brno, 602 00, www.ochrance.cz, podatelna@ochrance.cz, tel. č. 542 542 111