Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradna > O nás > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Pro možnost konzultace v naší poradně nepotřebujete žádná doporučení ani osobní doklady, není rozhodující místo vašeho bydliště. Prioritní cílovou skupinou jsou občané Kraje Vysočina. Konzultace jsou bezplatně

Zahájení spolupráce s naší poradnou

Uzavření smlouvy o spolupráci - klient při první návštěvě uzavírá s poradnou smlouvu o spolupráci obvykle ústní formou. Písemnou formou se smlouva uzavírá pouze na výslovnou žádost klienta nebo poskytovatele.

Zároveň s tím je založen záznamový arch - spis, na kterém svým podpisem stvrzujete souhlas s respektováním pravidel, která zde právě čtete a souhlas s vedením tohoto spisu.  

Průběh spolupráce

Délka konzultací

Standardní délka konzultace s jednotlivcem je max. 60 minut, u párové a rodinné konzultace obvykle 90 minut.

Individuální plán

Společně s vaším terapeutem sestavíte individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s terapeutem Individuální plán průběžně vyhodnocujete a případně změníte.

Přístup k údajům

Mají pouze odborní pracovníci poradny, dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod r. číslem 00003469. Shromažďování a zpracování osobních údajů se v organizaci řídí vnitřní směrnicí SEP 10/2022 a zaměstnanci informují klienty o způsobu, účelu a zpracování nezbytných údajů.

Informace třetí straně

Terapeut není oprávněn sdělovat informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Vyžaduje-li to situace, je terapeut povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s navázáním spolupráce s dalšími se organizacemi, s poskytnutím zpráv těmto institucím a sdělováním informací týkajících klienta. Výjimku tvoří případy, kdy povinnost sdělovat určité údaje vyplývá ze zákona.

Přizvání dalších osob

Další osoby (rodinní příslušníci, další odborník, stážista, supervizor apod.) mohou být ke konzultacím přizvány jen po dohodě mezi Vámi a terapeutem a pouze s Vaším souhlasem.

Nahlížení do dokumentace

Máte právo nahlédnout do spisu na základě písemné žádosti, bližší informace o postupu jsou vyvěšeny v čekárně „Pravidla k nahlížení do spisu“.

Vaše povinnosti

Aktivně spolupracovat s terapeutem na dosahování osobního cíle.

Omluvit se v momentě, kdy zjistíte, že Vám okolnosti nedovolují dostavit se na sjednanou konzultaci.

Ukončení spolupráce

Spolupráci s naší poradnou můžete ukončit jednou z níže uvedených možností

  • dohoda mezi Vámi a terapeutem
  • vypovězení ze strany klienta 
  • vypovězení ze strany poradny 

Připomínky, stížnosti

V případě, že nejste spokojeni s poskytováním naší služby nebo budete přesvědčen/a, že byla nějakým způsobem porušena Vaše práva, můžete vznést stížnost ústní či písemnou formou. Metodika pro podávání a vyřizování stížností je k dispozici všem klientům v čekárně Psychocentra. Je zde umístěna i schránka pro podávání nejen stížností, ale i námětů a připomínek.

Máte–li pochybnosti o odborném postupu pracovníka, můžete se také obrátit na adresy uvedené v Kontaktech.

Dotazníky

Naší snahou je, abyste se v rozhovorech s terapeutem cítili v klidu a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který je k dispozici v čekárně. Po vyplnění jej vhoďte do schránky v čekárně. Jeho vyplněním nám pomůžete získat – pro nás tak důležitou – zpětnou vazbu k naší práci.

Za bezpečnost dětí po dobu pobytu v Psychocentru jsou zodpovědní rodiče, případně doprovod dětí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, rádi Vám je zodpovíme.

Mgr. Freiwaldová Marie, ředitelka organizace

Důležité kontakty

Adresa organizace

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, www.psychocentrum.cz, poradna.ji@psychocentrum.cz, tel. č. +420 731 873 408, +420 567 308 855.

Ředitelka organizace

Mgr. Freiwaldová Marie, freiwaldova@psychocentrum.cz, tel. č. +420 606 796 315.

Krajský úřad

Krajský úřad Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 586 28 Jihlava, www.kr-vysocina.cz, tel. č. +420 564 602 819.

AMRP

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s., www.amrp.cz.

Veřejný ochránce práv

Údolní 39, Brno, 602 00, www.ochrance.cz, podatelna@ochrance.cz, tel. č. +420 542 542 111.