animace animace animace animace animace animace

Informace pro zájemce o službu

INFORMACE PRO  ZÁJEMCE  O NAŠE  SLUŽBY

 Pro možnost konzultace v naší poradně nepotřebujete žádná doporučení ani osobní doklady, není rozhodující místo vašeho bydliště. Prioritní cílovou skupinou jsou občané Kraje Vysočina.

Při všech kontaktech s klienty se řídíme následujícími pravidly a zásadami:

 • Bezplatnost                         

 veškeré naše odborné služby jsou ze zákona bezplatné.

 • Anonymita

 pokud si to výslovně přejete, místo uvedení skutečného jména si zvolíte vlastní označení (pseudonym).Tuto možnost nemají klienti přicházející na žádost instituce

 • Mlčenlivost 

 dle zákona o sociálních službách všichni pracovníci poradny jsou povinni zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem svého povolání do styku. Mlčenlivost může být prolomena pouze v případech, kdy přímo ze zákona vyplývá naše povinnost údaje příslušným institucím sdělit.

 • Bezpečí, důvěra a respekt ke klientovi 

snažíme se pro Vás vytvořit přívětivé prostředí a nenarušit důvěru, kterou v nás vkládáte. Řídíme se svobodnou vůlí a cílem klienta, ne naším.

 • Nestrannost a nezávislost 

usilujeme vždy o objektivní přístup, postupujeme v zájmu klienta, páru nebo rodiny jako celku podle povahy problému. Naše služby poskytujeme nezávisle na fyzických osobách, státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získáváme finanční prostředky na činnost.

 • Podpora aktivního přístupu klientů

vedeme klienty k aktivitě při dosahování jejich cílů, aby se později mohli opět zase spoléhat převážně jen na vlastní síly a způsoby řešení.

 •  Zahájení spolupráce s naší poradnou

  Smlouva - Klient při první návštěvě uzavírá s poradnou smlouvu o spolupráci obvykle ústní formou. Písemnou formou se smlouva uzavírá pouze na výslovnou žádost klienta nebo poskytovatele.

 • Záznamový arch - Zároveň s tím je založen záznamový arch - spis, na kterém svým podpisem stvrzujete souhlas s respektováním pravidel, která zde právě čtete a souhlas s vedením tohoto spisu.  
 • Průběh spolupráce
 • Délka konzultací - standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 minut, u párové a rodinné konzultace obvykle 90 minut.
 • Individuální plán - společně s vaším terapeutem sestavíte individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s terapeutem Individuální plán průběžně vyhodnocujete a případně měníte.V případech klientů z OSPOD či soudu se terapeut při sestavování Individuálního plánu řídí žádostí instituce.
 • Přístup k údajům - mají pouze odborní pracovníci poradny, dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod r. číslem 00003469. Shromažďování a zpracování osobních údajů se v organizaci řídí vnitřní směrnicí SEP 10/2017 a zaměstnanci informují klienty o způsobu, účelu a zpracování nezbytných údajů.
 • Informace třetí straně - terapeut není oprávněn sdělovat informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Vyžaduje-li to situace, je terapeut povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s navázáním spolupráce s dalšími se organizacemi, s poskytnutím zpráv těmto institucím a sdělováním informací týkajících klienta.Výjimku tvoří případy, kdy povinnost sdělovat určité údaje vyplývá ze zákona.
 • Přizvání dalších osob - další osoby (rodinní příslušníci, další odborník, stážista, supervizor apod.) mohou být ke konzultacím přizvány jen po dohodě mezi Vámi a terapeutem a pouze s Vaším souhlasem.
 • Nahlížení do dokumentace - máte právo nahlédnout do spisu na základě písemné žádosti, bližší informace o postupu jsou vyvěšeny v čekárně „Pravidla k nahlížení do spisu“.

   

 • Naše očekávání od Vás: 
 • Aktivní spolupráce s terapeutem na dosahování vašeho cíle
 • Omluvit se v momentě, kdy zjistíte, že Vám okolnosti nedovolují dostavit se na sjednanou konzultaci.

   

 • Ukončení spolupráce
 • Spolupráci s naší poradnou můžete ukončit jednou z níže uvedených možností:
 • Dohoda mezi Vámi a poradnou
 • Vypovězení ze strany klienta (i bez udání důvodu)
 • Vypovězení ze strany poradny (k nahlédnutí SO 15/2010 Ukončení služby)

 

 • Připomínky, stížnosti

V případě, že nejste spokojeni s poskytováním naší služby nebo budete přesvědčen/a, že byla nějakým způsobem porušena Vaše práva, můžete vznést stížnost ústní či písemnou formou. Metodika pro podávání a vyřizování stížností je k dispozici všem klientům v čekárně Psychocentra. Je zde umístěna i schránka pro podávání nejen stížností, ale i námětů a připomínek

Máte – li pochybnosti o odborném postupu pracovníka, můžete se také obrátit na níže uvedené adresy.

 • Dotazníky 

Naší snahou je, abyste se v rozhovorech s terapeutem cítili v klidu a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který je k dispozici v čekárně. Po vyplnění jej vhoďte do schránky v čekárně. Jeho vyplněním nám pomůžete získat – pro nás tak důležitou – zpětnou vazbu o naší práci.

Za bezpečnost dětí po dobu pobytu v Psychocentru jsou zodpovědní rodiče, případně doprovod dětí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, rádi Vám je zodpovíme.                                                                                          PhDr. et Mgr. Olga Hinková, ředitelka organizace

Důležité kontakty:

Adresa organizace:

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, www. psychocentrum.cz, poradna.ji@psychocentrum.cz, tel. č. 567 308 855

Ředitelka organizace:

PhDr. Et Mgr. Olga Hinková, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, www. psychocentrum.cz, poradna.ji@psychocentrum.cz, tel. č. 567 308 855

Krajský úřad:

Krajský úřad Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 586 28 Jihlava, www.kr-vysocina.cz, tel. č. 564 602 819

AMRP:

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s., Starobrněnská 7, 602 Brno, www. amrp.cz

Veřejná ochránkyně práv:

Údolní 39, Brno, 602 00, www.ochrance.cz, podatelna@ochrance.cz, tel. č. 542 542 111

 

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

246092