Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradna > O nás > Ochrana osobních a citlivých údajů

Ochrana osobních a citlivých údajů

 • Veškeré údaje týkající se klientů jsou zjišťovány pouze s jejich písemným souhlasem. Klient je při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas klienta se zpracováním a uchováváním osobních údajů je správce údajů schopen prokázat po celou dobu zpracování a uchovávání. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů (organizace) povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:
 1. účelu zpracování osobních a citlivých údajů
 2. osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. příjemci informace
 •  Všichni zaměstnanci poradny, kteří přicházejí do styku s osobními údaji klientů, jsou povinni se písemně zavázat utajovat a chránit důvěrné osobní a citlivé údaje a informace, které se dověděli při výkonu práce a které mají být v zájmu klientů utajeny. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění vy ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů klientů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. 
 • Opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům, proti jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití:
 1. Získané údaje, se kterými se pracuje, jsou bezpečně uloženy na určeném místě. 
 2. Uzavřené případy se archivují v uzamčených prostorách archivu se zamřížovaným oknem.

Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány a uchovávány, jsou spisy klientů zlikvidovány.

Likvidace spisu bude provedena ihned v případě, požádá-li o to klient.

Zpracování osobních a citlivých údajů klientů:

 1. a) manuální - vyplnění záznamového archu klienta při vstupním pohovoru a konzultacích, zápis  do knihy konzultací odbornými pracovníky poradny
 1. b) automatizované - přenos osobních údajů klientů do kartotéky v počítači, přístup zabezpečen heslem - oprávnění pouze pro odborné pracovníky       poradny
 1. c) archivace – v  souladu se zákonem a jinými právními předpisy a dle spisového a skartačního řádu platného v organizaci.

Osobní údaje klientů jsou sdělovány právnickým osobám v ČR na základě písemné žádosti, pouze se souhlasem klienta (písemný souhlas musí být založen v osobním spisu klienta). Výjimky jsou stanoveny zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění a § 100a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách, v platném znění  a dále vyplývající z povinnosti spolupracovat s orgány v trestně právní oblasti.