Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Individuální poradenství a psychoterapie

Manželské, párové poradenství a psychoterapie

Rodinná terapie

Rozvodové a porozvodové poradenství a terapie

Autogenní trénink

Hypnóza

Trénink asertivity

Individuální poradenství a psychoterapie

Představuje systematické léčebné působení psychologickými prostředky za účelem odstranění či alespoň zmírnění některých psychických nebo psychosomatických potíží a problémů klienta.

O volbě příslušného postupu rozhodne terapeut, zpravidla po předchozí psychologické diagnostice.

Poradce - terapeut doporučuje individuální psychoterapii zejména v těchto případech:

 • neurotické potíže a problémy (např. fobie, úzkosti, deprese, nejistoty, panické stavy)
 • problémy s ovládáním chování a emocí a se stresem
 • problémy s workholismem a s některými dalšími závislostmi
 • problémy se sníženým sebevědomím
 • problémy související s partnerskými vztahy (např. reakce na nevěru či mimomanželský vztah partnera, vlastní žárlivost nebo žárlivost partnera, domácí násilí)
 • problémy související s rodinnými vztahy (např. výchova dětí, širší rodinné vztahy)
 • některé sexuální potíže a problémy

Dle zaměření poradce - terapeuta jsou klientovi poskytovány např. tyto formy terapie:

 • psychoanalyticky orientovaná psychoterapie

je zaměřena na odkrývání a vyřešení psychických konfliktů. Vychází z předpokladu, že určité psychopatologické projevy pramení z vnitřních psychických konfliktů a raných traumatických zážitků, které byly vytěsněny. V průběhu psychoterapie je kladen důraz na terapeutický vztah a práci s přenosem a protipřenosem. Forma psychoanalyticky orientované psychoterapie musí být přizpůsobena věku pacienta, v dětském věku lze využít psychoanalyticky orientovanou herní terapii.

 • kognitivně behaviorální terapie

vychází z teorie, že poruchy chování jsou v podstatě naučenými reakcemi, které je možné odnaučit vhodnými terapeutickými technikami. Jde o terapeutický přístup, který nehledá příčiny obtíží v životní historii pacienta, ale zabývá se příznaky "zde a nyní". Zaměřuje se na pozorovatelné, konkrétní a ohraničené chování pacienta. Uvedenou techniku je možné využít zejména u poruch chování, fobických poruch, důležitou terapeutickou metodou je v případě poruch příjmu potravy.

 • systemické a integrované (kombinované) psychoterapeutické přístupy

 • provázení a vedení klienta

 • relaxace

 • hypnóza

Manželské, párové poradenství a psychoterapie

Jsou určeny manželským či partnerským dvojicím.

Poradenského procesu či terapie se účastní celý pár, přičemž má možnost společných i individuálních konzultací s terapeutem. Stejně tak může tuto službu vyhledat i jeden člen manželského, partnerského páru samostatně, pokud se druhý z nějakého důvodu nemůže nebo nehodlá terapie zúčastnit.

Manželské, párové poradenství a terapie jsou zaměřené na širokou škálu možných problémů, od výběru partnera a seznamování přes mimomanželské vztahy, sexuální nesoulady až k dlouhodobým chronickým krizím zasahujícím do všech složek soužití. Přitom se tyto problémy mohou týkat i širší rodiny a dětí. Mluvíme tak o "léčení" poruch manželského, párového soužití, které směřuje k úpravě vztahu a k pozitivnímu ovlivnění, zvládnutí závažných konfliktů a krizových situací.

Rodinná terapie

Ve svém působení se zaměřuje na celou rodinu včetně dětí a věnuje pozornost vzájemným vztahům v celé rodině, tedy i mezi rodiči a dětmi. Klientem pak není jednotlivec či pár, ale právě celá rodina - rodinný systém, a to bez ohledu na to, zda se konkrétní konzultace účastní jeden člen rodiny či rodina celá.

Rodina je malá, ale velmi složitá sociální skupina. Proto i cesty k nápravě "nemocí" mohou být složité. Často jsou ve středu zájmu děti, které upozorňují na možnou "nemoc" rodiny. Smyslem rodinné terapie je rekonstrukce, restrukturalizace rodinných vazeb a komunikačních vzorců tak, aby docházelo k pozitivnímu vývoji dětí a celé rodiny.

Způsob práce společný pro všechny směry rodinné terapie spočívá ve vytvoření prostoru k hledání řešení, možnosti jejich ověření v samotné rodině až k dosažení potřebné změny. Pro tuto situaci se snažíme poskytnout klientům bezpečné, chápající prostředí a neutrální prostor pro hledání nových řešení.

Rozvodové a porozvodové poradenství a terapie

Terapeut provází klienty na nesnadném úseku životní cesty tak, aby se všichni zúčastnění postupně vyrovnávali s (po)rozvodovou situací a dokázali jednat bez zbytečného ubližování sobě i druhým.

Cílem (po)rozvodového poradenství a terapie je mírnit strádání všech členů bývalé rodiny, zvláště dětí, neboť vychází z předpokladu neudržitelnosti manželství. Intervence jsou pak zaměřeny na mírnění ztrát včetně ztrát na duševním a fyzickém zdraví v důsledku dlouhodobého stresu.

Pro průběh a směr terapie je důležité, v jakém stadiu, fázi a s jakými nedořešenými rozvodovými problémy klienti přicházejí.

Konkrétní pomoc je zaměřena na:

 • zvládání "emočních bouří" a dokončení "emočního rozvodu" (partnerské odpoutání a distance od manželství)
 • oddělení manželské a rodičovské role (oddělení partnerského vztahu od rodičovství)
 • dokončení rekonstrukce rodiny - tj. dokončení separace, dohody o porozvodovém rodičovství, na možnosti dalšího rozvoje každého z manželů včetně smysluplného prožívání jejich života (utváření porozvodových perspektiv)

 

Autogenní trénink

je vhodný pokud:

 • máte potíže s usínáním

 • prožíváte stresové situace, pocity úzkosti

 • máte pocit nervozity a napětí, obavy

 • neumíte odpočívat

 • potřebujete zmírnit známky lehčí deprese

 • trpíte trémou ....

Pokud Vás trápí tyto nebo i jiné obtíže, pak pro Vás máme velmi oblíbenou relaxační techniku - autogenní trénink. Ten využívá Vaší představivosti k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění  nebo regulaci svalového a psychického napětí.

Autogenní trénink je psychoterapeutická metoda, kterou poprvé publikoval německý lékař J. H. Schultz.
Při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění napětí a neklidu.

Před započetím nácviku autogenního tréninku ve skupině i individuálně je nejdříve potřeba absolvovat vstupní pohovor. 

V současné době probíhá pouze individuální nácvik autogenního tréninku:

Nácvik autogenního tréninku individuálně probíhá pod vedením zkušeného lektora, termíny jsou dle dohody.

 

Hypnóza

Je jednou z terapeutických technik, která se používala již dávno.

Hypnózou rozumíme změněný stav vědomí (tzv. trans), který se projevuje změnami v prožívání a chování. Obvyklý proud vědomí je zúžený ve svém rozsahu i počtu obsahů a zažíváme stav podobný rannímu probouzení, dennímu snění či večernímu usínání.

Hypnóza se zpravidla navozuje prostřednictvím sugescí a na přijímání pozitivních sugescí je v podstatě založena. Rozdělujeme ji na heterohypnózu (hypnotický stav navozuje terapeut) a autohypnózu (jedinec je zacvičen v samostatném vstupu do hypnózy).

Při terapeutickém užití hypnózy volíme sugesce cíleně zaměřené na zvládnutí projevů, které klienta obtěžují nebo se ho snaží posílit pro řešení jeho problémů. Není to technika zaměřená na odstranění příčiny problému, ale právě na symptomy (vnější projevy).

Každý člověk má určitou míru sugestibility a hypnability, kterou se od sebe vzájemně lišíme. Míra sugestibility charakterizuje, do jaké míry člověk na sugesci reaguje.

Trénink asertivity

Asertivita představuje schopnosti přiměřeného, "neagresivního" sebeprosazení a interaktivního jednání. Předpokládá možnost a schopnost vyjádřit své vlastní myšlenky, pocity, potřeby a zároveň možnost a schopnost přijmout totéž u druhých. Asertivní lidé jsou citliví na manipulace, rozeznávají je a umí se jim účinně bránit.

Asertivní chování je přiměřené, není pasivní ani agresivní. Cílem asertivity je docílit "zdravého" sebevědomí, umění prosadit se a být citlivý na své vlastní pocity a potřeby, získat víru ve své vlastní síly a zároveň převzít zodpovědnost za to, co dělám, za sebe samotného se snahou řešit situace.

Klienti se učí přirozeně jednat a přiměřeně vyjadřovat emoce, vyjádřit svůj názor a svá přání, učí se dělat kompromisy. Konečným smyslem asertivity je vzájemná otevřená komunikace a asertivní životní postoj.

Trénink asertivity probíhá ve dvou fázích:

I. stupeň: 11 dvouhodinových skupinových sezení. Jsou zaměřeny na základní asertivní techniky.
II. stupeň: 11 dvouhodinových skupinových sezení. Jsou zaměřeny na využití základních technik v konkrétních sociálních situacích (společenské vztahy, vztahy rodičů-dětí, partnerské vztahy atd.).

Trénink asertivity je výhradně nabízen klientům Psychocentra-manželské a rodinné poradny, a to formou skupinového sezení s psychoterapeutickými prvky.