animace animace animace animace animace animace

 

 

Nabídka

Celkový přehled ke stažení zde

Podrobnější informace k jednotlivým vzdělávacím programům:

Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči pro sociální pracovníky

Termín: 7.2. 2019, 9:00-16:30
Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníků dalších subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí kromě žadatelů o NRP
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0279-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu základního kurzu Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči (dále NRP) pro sociální pracovníky je seznámit sociální pracovníky se základními principy odborného posuzování v oblasti NRP z pohledu psychologů pro NRP. Jelikož se sociální pracovnice na odborném posouzení či umisťování dětí do NRP v praxi sami také podílejí, je pro ně důležité nahlédnout do komplexního odborného posouzení i celého procesu také z psychologického hlediska. Sociální pracovnice se v rámci kurzu seznámí s hlavními činnostmi, fázemi a východisky odborného posuzování. Podrobněji budou probrána specifika posouzení žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dále se sociální pracovnice seznámí s psychologickými zásadami v odborném posuzování dětí v evidenci NRP včetně aktuální situace v oblasti NRP, nejčastějších problémů v praxi, spolupráce s OSPOD i vývojem NRP do budoucna. Ke všem modulům jsou uváděny konkrétní příklady z praxe. Důraz je kladen na aktivní zapojení účastníků kurzu, sdílení jejich zkušeností včetně následné reflexe lektorů kurzu. Orientaci účastníkům usnadní powerpointová prezentace, pracovní listy a doporučená literatura, kde jsou shrnuty základní poznatky k tématu. Lektoři vycházejí z dlouhodobé praxe s odborným posuzováním v oblasti NRP i ze své poradenské praxe v této oblasti.

Lektor:   Mgr. Monika Šmardová
Rozsah:   8 hodin
Cena:   1 600,- Kč
Max. kapacita:   12 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde


Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD

Termín: 14. 3. 2019, 9:00-15:05
Program je určen:
sociálním pracovníkům OSPOD
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0275-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. K akreditaci předkládané vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V rámci jednoho z modulů bude představena baterie otázek na identifikaci DN a rizik, která plynou z DN pro dítě. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentována část edukativního norského filmu Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. Na vzdělávací kurz navazuje kurz rozšiřující. Ten seznamuje účastníky s diagnosticko terapeutickými technikami sociální práce, které lze užít pro práci s aktéry DN. Poskytuje nácvik jejich užití.

Lektor:   Mgr. Jana Volná
Rozsah:   7 hodin
Cena:   1 500,- Kč
Max. kapacita:   15 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde


Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem prostřednictvím dávek hmotné nouze

Příjem přihlášek do vzdělávacího programu je již ukončen.

Termín: 4. 4. 2019, 9:00-15:05
Program je určen: pracovníkům ÚP na oddělení dávek hmotné nouze
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0274-SP

Anotace programu: Klienti sociálních pracovníků oddělení dávek hmotné nouze (dále jen SP HN) se ocitají v situaci hmotné nouze z mnoha důvodu. Problematika domácího násilí (dále jen DN) je jedním z nich. Kompetentní posouzení nároku na dávku a její výplata může podpořit rozhodnutí osoby ohrožené opustit osobu násilnou. Kompetentní přístup vyžaduje dobrou orientaci v problematice DN. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj SP HN při kontaktu s osobami ohroženými DN a posuzování jejich aktuální životní situace. K akreditaci předkládané vzdělávání je proto určeno SP HN. Poskytne jim základní informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. Akcent bude kladen na specifika prožívání osoby ohrožené a na důležitou roli SP HN při krocích k řešení DN ze strany osoby ohrožené. Program obsahuje seznámení se sítí sociálních služeb určených k pomoci osobám ohroženým a jejich kompetencemi. Součástí programu je základní nácvik komunikace s osobou ohroženou DN při jednání v domácnosti osoby ohrožené a v kanceláři SP HN. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivní metody skupinové diskuse, nácviku modelových situací a edukace účastníků vzdělávacího programu. Vzdělávací program vznikl jako reakce na praxi pracovníků intervenčního centra získanou při spolupráci s SP HN zejména v oblasti poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým DN.

Lektor:   Mgr. Jana Volná
Rozsah:   7 hodin
Cena:   1 500,- Kč
Max. kapacita:   15 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde


Dítě uprostřed konfliktů rodičů

Příjem přihlášek do vzdělávacího programu je již ukončen.

Termín: 4. 4. 2019, 9:00-15:30
Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0280-SP

Anotace programu: V poradenské praxi evidujeme nárůst případů rodičů-expartnerů, doporučených institucemi (OSPOD, soud) se zakázkou rodičovské mediace v dlouhotrvajícím procesu rodičovského konfliktu se znaky deformačních vlivů na psychiku dítěte, odcizování od jednoho z rodičů, a problematického styku dítěte a rodiče. Takový konflikt snižuje kvalitu života rodičů, a je velmi náročný pro všechny zainteresované spolupracující subjekty a instituce. Cílem programu je profesní rozvoj a posílení kompetencí sociálních pracovníků OSPOD a dalších institucí s náplní rodičovské mediace. Program je inspirován praxí v duchu Cochemské dohody - systému interdisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudů a poraden. Podnázev programu je "Eliminace expartnerských konfliktů jako podmínka efektivní mediační práce s rodiči", důraz je kladen na zájem dítěte, včasnost využití vhodné intervence s ohledem na jeho vývoj, zamezení protrahování tohoto procesu z malicherných důvodů, vedení k rodičovské jednotnosti a zodpovědnosti. Program vychází z připomenutí základních pojmů a teorií, důležitou součástí je vlastní aktivní účast (užití interaktivních metod skupinové diskuse, hraní rolí a workshopových aktivit), která v aplikaci reflektuje naše konkrétní zkušenosti a výstupy z poradenské praxe. Absolvent programu získá nástroj na rozpoznání varovných znaků protrahovaného rodičovského konfliktu, jeho uchopení a vytvoření co nejefektivnější intervence, z hlediska podniknutí žádoucích procesních kroků, a zejména s ohledem na dítě samotné, jeho city a blaho.

Lektor:   PhDr. Alena Hujerová
Rozsah:   7 hodin
Cena:   1 500,- Kč
Max. kapacita:   15 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde


Zvládání stresu relaxačními technikami

Termín:  7.5. 2019, 9:00-15:15
Program je určen: sociálním pracovníkům
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0277-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit sociální pracovníky s relaxačními technikami a naučit je tyto techniky aplikovat v profesním i osobním životě. Sociální pracovníci patří k nejohroženějším skupinám osob působících v tzv. pomáhajících profesích. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základní teorií stresu včetně negativních dopadů neodbouraného stresu na organismus. Během řady praktických ukázek a nácviků se seznámí s rozličnými relaxačními technikami. V diskusi s ostatními účastníky i lektorkou si předají své zkušenosti a mohou si tak vybrat metodu, kterou budou i po skončení kurzu rozvíjet pro zkvalitnění svého života, pracovního i soukromého. Důležité informace si účastníci odnesou díky pracovním listům, které jim budou během jednotlivých modulů k dispozici. Kurz vhodně kombinuje teoretické poznatky s praktickými ukázkami a nácvikem. Lektorka vychází ze své mnohaleté zkušenosti.

Lektor:   Jana Lálová
Rozsah:   6 hodin
Cena:   1 800,- Kč
Max. kapacita:   6 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde


Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky

Termín: 23. 5. 2019, 9:00 - 14:30
Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníků dalších subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0278-SP

Anotace programu: Vzdělávací program si klade za cíl seznámit pracovníky sociálně-právní ochrany dětí s psychickým vývojem dětí umístěných do náhradní rodiny. Psychický vývoj dítěte je součástí dokumentace dítěte během procesu umisťování dítěte do rodiny. Při volbě nejvhodnější rodiny je důležitým kritériem, zejména v případě opoždění vývoje. Sociální pracovníci se v rámci kurzu seznámí se základními teoriemi, přístupy a principy vývojové psychologie, díky konkrétním příkladům je propojí se svou praktickou zkušeností. Většinu kurzu tvoří přehled jednotlivých vývojových stádií se zaměřením na specifikace vývoje v náhradní rodině. Ke každému období jsou uváděny konkrétní situace z praxe, zároveň je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků. Powerpointová prezentace, pracovní listy i doporučená literatura jsou materiály, které účastníkům usnadní orientaci v tématech a zapamatování nejdůležitějších informací. Závěrem účastníci získají základní informace o institucích v Kraji Vysočina, kam se mohou obracet v případě potřeby své nebo klientů.

Lektor:   Mgr. Monika Šmardová
Rozsah:   6 hodin
Cena:   1 600,- Kč
Max. kapacita:   12 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Přihláška ke stažení zde

 

 

 

 

 

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

25. 5. Viola

Zítra: Filip

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

235582