Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Akreditované vzdělávání > Nabídka

Nabídka

Přihláška ke stažení zde

Přehled vzdělávání

Přehled-akreditované vzdělávání 2020

Podrobnější informace k jednotlivým vzdělávacím programům:

Úvod do komunikace s asertivním přístupem

Termín: 4. 3. 2020, 9:00 - 16:15

Program je určen: sociálním pracovníkům, pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších subjektů a organizací v pomáhajících profesích

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0272-SP

Anotace programu: Cílem základního profesního kurzu Úvod od komunikace s asertivním přístupem je orientace sociálních pracovníků v oblasti komunikace a získání informací o asertivním přístupu s procvičením nejzákladnějších dovedností. Dalším cílem kurzu je zamyšlení účastníků nad způsoby své komunikace, případně korekce chyb. Kurz vede účastníky k aplikaci správné komunikace v sociální oblasti, v níž účastníci pracují, neboť účinná komunikace je předpokladem práce sociálního pracovníka a kurz jim umožní získat přehled o komunikaci v celé její šíři, která v praxi často uniká pozornosti. Úvod do asertivity a asertivních technik účastníkům umožní více pozorovat svoje vnitřní emoce, vyjadřovat je pozitivním způsobem, což je žádoucí směrem ke klientům. Vzdělávání je koncipováno jako jednodenní kurz, prezenční formou. Zájemcům bude umožněno pokračovat v asertivních technikách v pokračujícím kurzu. Využité jsou interaktivní metody mezi účastníky, nácvik dovednosti v modelových situacích. Důraz je kladen na jejich aktivní zapojení. Lektorka vychází z dlouholeté praxe vedení terapeutických výcvikových skupin a i při kurzu jsou respektovány jejich základní zásady.

Lektor:   PhDr. Mgr. Olga Hinková

Rozsah:   8 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   14 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV


Zvládání stresu relaxačními technikami

Termín: 18. 2. 2020, 9:00 - 15:15

Program je určen: sociálním pracovníkům

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0277-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit sociální pracovníky s relaxačními technikami a naučit je tyto techniky aplikovat v profesním i osobním životě. Sociální pracovníci patří k nejohroženějším skupinám osob působících v tzv. pomáhajících profesích. V průběhu kurzu se účastníci seznámení se základní teorií stresu včetně negativních dopadů neodbouraného stresu na organismus. Během řady praktických ukázek a nácviků se seznámí s rozličnými relaxačními technikami. V diskusi s ostatními účastníky i lektorkou si předají své zkušenosti a mohou si tak vybrat metodu, kterou budou i po skončení kurzu rozvíjet pro zkvalitnění svého života, pracovního i soukromého. Důležité informace si účastníci odnesou díky pracovním listům, které jim budou během jednotlivých modulů k dispozici. Kurz vhodně kombinuje teoretické poznatky s praktickými ukázkami a nácvikem. Lektorka vychází ze své mnohaleté zkušenosti.

Lektor:   Jana Lálová

Rozsah: 6 hodin

Cena:   1 800,- Kč

Max. kapacita:  6 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

 

Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči pro sociální pracovníky

Termín: 3. 3. 2020, 9:00 - 16:30

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníků dalších subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí kromě žadatelů o NRP

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0279-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu základního kurzu Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči (dále NRP) pro sociální pracovníky je seznámit sociální pracovníky se základními principy odborného posuzování v oblasti NRP z pohledu psychologů pro NRP. Jelikož se sociální pracovnice na odborném posouzení či umisťování dětí do NRP v praxi sami také podílejí, je pro ně důležité nahlédnout do komplexního odborného posouzení i celého procesu také z psychologického hlediska. Sociální pracovnice se v rámci kurzu seznámí s hlavními činnostmi, fázemi a východisky odborného posuzování. Podrobněji budou probrána specifika posouzení žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dále se sociální pracovnice seznámí s psychologickými zásadami v odborném posuzování dětí v evidenci NRP včetně aktuální situace v oblasti NRP, nejčastějších problémů v praxi, spolupráce s OSPOD i vývojem NRP do budoucna. Ke všem modulům jsou uváděny konkrétní příklady z praxe. Důraz je kladen na aktivní zapojení účastníků kurzu, sdílení jejich zkušeností včetně následné reflexe lektorů kurzu. Orientaci účastníkům usnadní powerpointová prezentace, pracovní listy a doporučená literatura, kde jsou shrnuty základní poznatky k tématu. Lektoři vycházejí z dlouhodobé praxe s odborným posuzováním v oblasti NRP i ze své poradenské praxe v této oblasti.

Lektor:   Mgr. Monika Šmardová

Rozsah: 8 hodin

Cena:   1 600,- Kč

Max. kapacita:   12 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

 

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD

Termín: 18. 2. 2020, 9:00 - 15:00

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0275-SP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. K akreditaci předkládané vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V rámci jednoho z modulů bude představena baterie otázek na identifikaci DN a rizik, která plynou z DN pro dítě. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentována část edukativního norského filmu Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. Na vzdělávací kurz navazuje kurz rozšiřující. Ten seznamuje účastníky s diagnosticko terapeutickými technikami sociální práce, které lze užít pro práci s aktéry DN. Poskytuje nácvik jejich užití.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

 

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem prostřednictvím dávek hmotné nouze

Termín: 11. 2. 2020, 9:00 - 15:00

Program je určen: pracovníkům ÚP na oddělení dávek hmotné nouze

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0274-SP

Anotace programu: Klienti sociálních pracovníků oddělení dávek hmotné nouze (dále jen SP HN) se ocitají v situaci hmotné nouze z mnoha důvodu. Problematika domácího násilí (dále jen DN) je jedním z nich. Kompetentní posouzení nároku na dávku a její výplata může podpořit rozhodnutí osoby ohrožené opustit osobu násilnou. Kompetentní přístup vyžaduje dobrou orientaci v problematice DN. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj SP HN při kontaktu s osobami ohroženými DN a posuzování jejich aktuální životní situace. K akreditaci předkládané vzdělávání je proto určeno SP HN. Poskytne jim základní informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. Akcent bude kladen na specifika prožívání osoby ohrožené a na důležitou roli SP HN při krocích k řešení DN ze strany osoby ohrožené. Program obsahuje seznámení se sítí sociálních služeb určených k pomoci osobám ohroženým a jejich kompetencemi. Součástí programu je základní nácvik komunikace s osobou ohroženou DN při jednání v domácnosti osoby ohrožené a v kanceláři SP HN. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivní metody skupinové diskuse, nácviku modelových situací a edukace účastníků vzdělávacího programu. Vzdělávací program vznikl jako reakce na praxi pracovníků intervenčního centra získanou při spolupráci s SP HN zejména v oblasti poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým DN.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky

Termín: 5. 3. 2020, 9:00 - 14:30

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníků dalších subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0278-SP

Anotace programu: Vzdělávací program si klade za cíl seznámit pracovníky sociálně-právní ochrany dětí s psychickým vývojem dětí umístěných do náhradní rodiny. Psychický vývoj dítěte je součástí dokumentace dítěte během procesu umisťování dítěte do rodiny. Při volbě nejvhodnější rodiny je důležitým kritériem, zejména v případě opoždění vývoje. Sociální pracovníci se v rámci kurzu seznámí se základními teoriemi, přístupy a principy vývojové psychologie, díky konkrétním příkladům je propojí se svou praktickou zkušeností. Většinu kurzu tvoří přehled jednotlivých vývojových stádií se zaměřením na specifikace vývoje v náhradní rodině. Ke každému období jsou uváděny konkrétní situace z praxe, zároveň je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků. Powerpointová prezentace, pracovní listy i doporučená literatura jsou materiály, které účastníkům usnadní orientaci v tématech a zapamatování nejdůležitějších informací. Závěrem účastníci získají základní informace o institucích v Kraji Vysočina, kam se mohou obracet v případě potřeby své nebo klientů.

Lektor:   Mgr. Monika Šmardová

Rozsah: 6 hodin

Cena:   1 600,- Kč

Max. kapacita:   12 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

 

Využití speciálních technik sociální terapie pracovníky OSPOD při práci s aktéry domácího násilí

Termín: 26. 2. 2020, 9:00 - 14:30

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016 / 0276-SP

Anotace programu: Tento kurz navazuje na program "Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD". Speciální techniky sociální terapie jsou velkou pomocí jak v diagnostické, tak sociálně terapeutické práci s klientem. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti užití těchto technik v praxi při jednání s aktéry domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se nejen dobře orientovat v problematice domácího násilí (dále jen DN), ale také užívat vhodné pracovní nástroje - metody a techniky sociální práce. Toto akreditované vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace k užití speciálních technik. Také umožňuje sebezkušenostní prožitek při vypracování uvedených technik frekventanty kurzu. Lektorka kurzu nabízí pro ty, kteří chtějí s technikami pracovat, individuální bezplatné konsultace při využití technik v praxi. Program obsahuje tři moduly. Všechny tři obsahují seznámení s jednotlivými technikami, jejich vypracování (sebezkušenost), uvedení příkladů z praxe. 1. modul navíc obsahuje seznámení s teoretickými východisky a 3. modul zpětnou vazbu účastníků.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV