Horní menu

animace animace animace animace animace animace

Informace pro zájemce o službu

 

INFORMACE PRO  ZÁJEMCE  O NAŠE  SLUŽBY

 Pro možnost konzultace v naší poradně nepotřebujete žádná doporučení ani osobní doklady, není rozhodující místo vašeho bydliště.

 Při všech kontaktech s klienty se řídíme následujícími pravidly a zásadami:

 • Bezplatnost                         

veškeré naše odborné služby jsou ze zákona bezplatné.

 • Anonymita

pokud si to výslovně přejete, místo uvedení skutečného jména si zvolíte vlastní označení (pseudonym).

tuto možnost nemají klienti přicházející na žádost instituce

 • Mlčenlivost 

dle zákona o sociálních službách všichni pracovníci poradny jsou povinni zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem svého povolání do styku. Mlčenlivost může být prolomena pouze v případech, kdy přímo ze zákona vyplývá naše povinnost údaje příslušným institucím sdělit.

 • Bezpečí, důvěra a respekt ke klientovi 

snažíme se pro Vás vytvořit přívětivé prostředí a nenarušit důvěru, kterou v nás vkládáte. Řídíme se svobodnou vůlí a cílem klienta, ne naším.

 • Nestrannost a nezávislost 

usilujeme vždy o objektivní přístup, postupujeme v zájmu klienta, páru nebo rodiny jako celku podle povahy problému. Naše služby poskytujeme nezávisle na fyzických osobách, státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získáváme finanční prostředky na činnost.

 • Podpora aktivního přístupu klientů 

 Zahájení spolupráce s naší poradnou

 • vedeme klienty k aktivitě při dosahování jejich cílů, aby se později mohli opět zase spoléhat převážně jen na vlastní síly a způsoby řešení.
 • Smlouva -
 • Klient při první návštěvě uzavírá s poradnou smlouvu o spolupráci obvykle ústní formou. Písemnou formou se smlouva uzavírá pouze na výslovnou žádost klienta nebo poskytovatele.
 • Záznamový arch
 • Zároveň s tím je založen záznamový arch - spis, na kterém svým podpisem stvrzujete souhlas s respektováním pravidel, která zde právě čtete a souhlas s vedením tohoto spisu.

 

 • Průběh spolupráce

 • Délka konzultací - standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 minut, u párové a rodinné konzultace obvykle 90 minut.
 • Individuální plán - společně s vaším terapeutem sestavíte individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s terapeutem Individuální plán průběžně vyhodnocujete a případně měníte.
 • V případech klientů z OSPOD či soudu se terapeut při sestavování Individuálního plánu řídí žádostí instituce.
 • Přístup k údajům - mají pouze odborní pracovníci poradny, dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.
 • Informace třetí straně - terapeut není oprávněn sdělovat informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Vyžaduje-li to situace, je terapeut povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s navázáním spolupráce s dalšími se organizacemi, s poskytnutím zpráv těmto institucím a sdělováním informací týkajících klienta.
 • Výjimku tvoří případy, kdy povinnost sdělovat určité údaje vyplývá ze zákona.
 • Přizvání dalších osob - další osoby (rodinní příslušníci, další odborník, stážista, supervizor apod.) mohou být ke konzultacím přizvány jen po dohodě mezi Vámi a terapeutem a pouze s Vaším souhlasem.
 • Nahlížení do dokumentace - máte právo nahlédnout do spisu na základě písemné žádosti, bližší informace o postupu jsou vyvěšeny v čekárně „Pravidla k nahlížení do spisu“.

 Naše očekávání od Vás

 • Aktivní spolupráce s terapeutem na dosahování vašeho cíle
 • Omluvit se v momentě, kdy zjistíte, že Vám okolnosti nedovolují dostavit se na sjednanou konzultaci.

 Ukončení spolupráce

Spolupráci s naší poradnou můžete ukončit jednou z níže uvedených možností:

 • Dohoda mezi Vámi a poradnou
 • Vypovězení ze strany klienta (i bez udání důvodu)
 • Vypovězení ze strany poradny (k nahlédnutí SO 15/2010 Ukončení služby).

PRACOVIŠTĚ:

Jihlava

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

mapka

Třebíč

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

mapka

Žďár nad Sázavou

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

mapka

Pelhřimov

Pražská 127
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

mapka

Havlíčkův Brod

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

mapka

INTRANET

Vyhledat v textu

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

Diskusní fórum

příspěvků: 3

Návštěvnost stránek

182435